Fauna

Znaczne połacie lasów powoduje, że zwierzyna na tym terenie jest bogata. Z tego względu polityka łowiecka musi być na tym obszarze prowadzona racjonalnie.

Spośród zwierzyny grubej w lasach bytują jelenie, daniele, sarny i dziki. Dość dużo występuje tu również drobnej zwierzyny – zajęcy, lisów, dzikich królików, borsuków oraz kun. Spotyka się tu również wydry, bobry (zadomowione w dorzeczu Warty po introdukowaniu ich w 1991 roku), łosie a ostatnio nawet wilki.

Z występujących tu chronionych ptaków należy wspomnieć kruka, żurawia i bociana czarnego. A także zlatują się tu ptaki drapieżne tj. rybołów, orlik, bielik. Łącznie stwierdzono występowanie 134 lęgowych gatunków ptaków. Na uwagę zasługuje m.in. fakt gnieżdżenia się błotniaka stawowego, bociana czarnego, kani rudej, zimorodka i stosunkowo duża liczebność dzięcioła średniego, dzięciołka, siniaka, lerki oraz rzadkiej dla Wielkopolski muchołówki małej. Z ptaków wodno-błotnych gnieździ się żuraw, bąk i inne.

W czystych wodach żyją raki i pijawki lekarskie.

Na uwagę zasługuje również fakt występowania ponad 500 gatunków motyli z 21 rodzin z tej grupy. Najliczniej reprezentowane rodziny to: Noctuidae (sówki) – 216 gatunków i Geometridae (miernikowce) – 152 gatunki.